Baterije / Punjači

RC sistemi su high-tech električni uređaji, i za njih se mora koristiti odgovarajući izvor električne energije. Razdvojene baterije i ćelije nisu dobar izbor jer usled vibracija prekidaju se veze među ćelijama, i dolazi do prekida protoka struje. Još jedna mana korišćenja zasebnih ćelija je što ne možemo biti sigurni u to da im je kapacitet jednak, pojedine baterije mogu biti praznije od drugih, što dovodi do obrtanja polariteta i potpunog pražnjenja.
Iz sigurnosnih razloga, preporučujemo vam da koristite pakovanja zavarenih baterija za obezbeđivanje potrebne energije u vašim odašiljačima, prijemnicima i modelima.
Baterije su izvori energije u širokoj upotrebi i nisu komplikovane za održavanje. Ipak, navešćemo vam neka osnovna pravila kojih se treba pridržavati u upotrebi baterija. Ako se ovih pravila budete pridržavali produžićete vek trajanja baterija.

Osnovna pravila za punjenje baterija

Balansiranje (ujednačavanje) punjenja
Svako novo pakovanje baterija, ili pakovanje koje nije dugo korišćeno, mora se "ujednačiti" (sve ćelije moraju se izbalansirati) u procesu punjenja. Ovaj isti postupak vrši se i u slučaju potpunog pražnjenja, situaciji u kojoj je polaritet jedne ili više ćelija obrnut.
Ovim postupkom pakovanje baterija puni se od 13-15 sati strujom koja odgovara 1/10 procenjenog kapaciteta.
Dobar punjač automatski izvršava ovaj postupak, sam detektuje optimalnu struju punjenja.

Punjači
Klasični punjač će biti pogodan za normalno punjenje ako daje konstantnu struju. Dobar primer je UNICHARGER 6. Ovaj punjač ne može da spreči efekat "memorije" i ne zna kada je punjenje gotovo, što može biti problem za baterije za predajnike i prijemnike.

Napon pražnjenja, potpuno pražnjenje
Kada izmereni napon iznosi oko 0,9V po ćeliji, odnosno na primer 6,3V za pakovanje od 7 ćelija, smatra se da su NiCd i NiMH baterije prazne. Ako se napon baterije približava ovom broju, onda je napon u ćelijama nizak i može doći do obrtanja polariteta ili potpunog pražnjenja. Obrtanje polariteta može dovesti do toga da baterija bude neupotrebljiva ukoliko se ne ispravi na vreme. Ovaj problem može se rešiti jedino sporim punjenjem u trajanju od 10 do 14 sati. Jako je važno da ne dozvolite da se NiMH baterije potpuno isprazne pošto na taj način dolazi do oštećenja usled kojih baterija postaje neupotrebljiva. U ekstremnim slučajevima može se otvoriti sigurnosni ventil, pri čemu gas i elektroliti cure iz baterije.

Procedure punjenja
Kada rukujemo baterijama moramo napraviti razliku između sporog i brzog punjenja. Iz praktičnih razloga koristi se termin "brzina punjenja" (C) kojim se određuje jačina struje punjenja. Na primer, baterija kapaciteta 600mA puni se brzinom od 1C, ako jačinu struje punjenja podesite na 600mA.
•   Sporo punjenje: sporo punjenje je termin koji se koristi za brzine punjenja od 0.1 do 0.2 C. Proces punjenja baterija nije 100% efikasan, odnosno ne skladišti se sva struja koja se preda bateriji. To znači da standardno vreme punjenja brzinom od 0.1C nije 10 sati, već 13 sati.
•   Ubrzano punjenje: je punjenje pri brzini od 0.3 do 0.5C. Punjenje pakovanja baterija (prvenstveno NiMH) na ovaj način u nekom dužem vremenskom periodu može trajno oštetiti baterije, jer nema mesta za skladištenje dodatne energije. To dovodi do raznih hemijskih procesa u bateriji, kao i do njenog pregrevanja, čime se njen vek trajanja skraćuje. Nemojte predugo puniti baterije!!
Pri brzinama punjenja većim od 0.2C potrebno je nadgledati proces punjenja i zaustaviti ga u pravom trenutku (čim se baterije napune u potpunosti). Predugo punjenje uništava baterije, smanjuje njihovu voltažu, kapacitet i radni vek.
To znači da je za ubrzano i brzo punjenje najbolje koristiti punjače koji automatski detektuju kada je baterija puna i prekidaju proces punjenja.
•   Brzo punjenje: jedna je od osnovnih odlika baterija koje se koriste u modelarstvu. To znači da se ove baterije mogu puniti i brzinom od 3C, čime se vreme punjenja skraćuje na period od 0.5 do 2 sata. Na primer, baterija kapaciteta 1500mA puni se brzinom od 1C kada je jačina struje podešena na 1.5A.

Ukoliko želite da brzo napunite baterije, od ključnog je značaja da koristite punjače koji detektuju završetak punjenja. Proces koji se za ovo koristi zove se "Delta peak", koji prati povećanje voltaže baterija. Osetljivost punjača koji koriste ovaj proces ne bi trebalo da bude manja od 10mV po ćeliji. Kako biste utvrdili da li je punjač odgovarajući za punjenje NiMH baterija, predlažemo vam da detaljno pročitate uputstvo na punjaču.

Svi "Delta peak" brzi punjači imaju poseban program za ispravno punjenje NiMH baterija. I vi sami možete izvršiti jednostavan test kojim se proverava pogodnost punjača za punjenje NiMH baterija: napunite NiMH baterije brzinom od 1C, a zatim izmerite temperaturu baterija. Temperatura po završetku procesa punjenja ne sme biti veća od 45oC. Ukoliko punjač zagreje baterije do temperature veće od ove, znači da nije odgovarajući za njihovo punjenje, i da ih može uništiti.

Punjenje baterija u odašiljaču
Priključnice za punjenje u odašiljaču ne mogu da podnesu previše jake struje, tako da ih ne bi trebalo opterećivati strujama jačine većih od one maksimalne dozvoljene. Ako želite da koristite moderni uređaj za detekciju završetka punjenja zaštitna dioda se mora zaobići, ili se baterije moraju izvaditi i puniti zasebno.

Životni vek baterija
Baterije mogu izdržati 200 do 500 punjenja, a ovaj broj zavisi od kvaliteta punjenja i načina upotrebe.  Nakon ovog perioda smatra se da je baterija u potpunosti iscrpljena i da se može baciti.

Vreme pražnjenja
Baterije dnevno gube 2-3 % svog kapaciteta, pa se za oko 50 dana - u zavisnosti od temperature - baterije u potpunosti isprazne. Shodno tome, ako baterije nisu korišćene duže od 14 dana, potrebno ih je napuniti pre upotrebe.

Način čuvanja baterija
Ako ne nameravate da bateriju koristite u skorije vreme, čuvajte je na suvom i hladnom mestu, bez obzira na to da li je prazna ili puna. Jedina prednost pražnjenja baterija pre njihovog odlaganja jeste što će se puna voltaža i kapacitet ostvariti nakon prvog narednog punjenja. Ukoliko baterija nije ispražnjena pre odlaganja, može da dostigne svega 90-95% kapaciteta pri narednom punjenju; maksimum kapaciteta dostiže tek nakon dva, tri punjenja.

Powered By OpenCart
RC Srbija © 2024